• Parādnieka aizsardzība
  • Galvinieka un ķīlas devēja aizsardzība
  • Pārstāvība pārrunās ar bankām un citiem aizdevējiem
  • Pārstāvība tiesā par parādu piedziņu un ieķīlāto īpašumu pārdošanu

Nereti pie EIRO TEMĪDA griežas klienti, kas finanšu krīzes iespaidā vairs nav spējīgi atmaksāt saņemtos aizdevumus vai galvinieki un ķīlas devēji, kas nonākuši nepatīkamā situācijā, jo galvenais parādnieks pārtraucis maksāt. Lai rezultatīvi izvairītos no negatīvām sekām, nepieciešama apdomība un plašas juridiskās zināšanas.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Iesakām klientam izdevīgāko risinājumu, kā rīkoties attiecībās ar bankām un aizdevējiem. Veicam ar bankām un aizdevējiem noslēgto līgumu un to projektu analīzi. Pārstāvam parādniekus, galviniekus un ķīlas devējus attiecībās ar banku, tostarp tiesvedībās par parāda piedziņu un ieķīlātā īpašuma pārdošanu.

Svarīgi:

  • Ja starp klientu un banku ir radies civiltiesisks strīds, piemēram, par līguma noteikumiem, un
  • nav iespējams ar banku vienoties, tad saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem jāvēršas tiesā, jo visi civiltiesiskie strīdi ir risināmi tiesā, ja likumā nav noteikts citādi vai ja nav panākta vienošanās strīda izšķiršanai vērsties šķīrējtiesā.
  • Ne FKTK ne PTAC neizskata civiltiesiskus strīdus, kas nav saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, piemēram, strīdus, kad patērētājs nevar izpildīt kredītsaistības, kad pastāv strīds par procentu likmes apmēru, atmaksājamā kredīta apmēru, zaudējumu atlīdzību.
  • PTAC izskata no patērētājiem, tai skaitā finanšu pakalpojumu patērētājiem, saņemtos iesniegumus par patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem. PTAC izskata patērētāju iesniegumus, t.sk. sūdzības, par netaisnīgiem līguma noteikumiem, ja starp patērētāju un ražotāju, pakalpojuma sniedzēju vai pārdevēju ir radies strīds par konkrētu noteikumu, t.i., patērētājs jau ir vērsies pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja par līguma noteikuma netaisnīgumu un tas nav piekritis mainīt līgumu. PTAC sniedz palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pieprasa patērētāju likumīgo prasību izpildi, kas paredzētas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos aktos, kā arī sniedz juridisku palīdzību patērētājiem viņu tiesību aizsardzības jautājumos.
  • Ikviena finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka – banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, maksājumu iestāžu, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu – klienti var vērsties FKTK, lai noskaidrotu, vai tirgus dalībnieka rīcībā nav saskatāmi pārkāpumi vai nav ievērotas kādu normatīvo aktu prasības.
  • Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata sūdzības par Latvijā reģistrētas kredītiestādes rīcību, kas ir saistīta ar bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem vai darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem.
  • Ja vēlies noskaidrot, kāda informācija par Tevi apkopota Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā, kā arī ziņas par to, kurš reģistra dalībnieks un cik bieži ir pieprasījis informāciju par Tevi, tad Tev personiski ir jāierodas Kredītu reģistrā Rīgā, Bezdelīgu ielā 3 (vai Latvijas Bankas filiālēs Daugavpilī un Liepājā), jāiesniedz rakstveida pieprasījums un jāuzrāda pase. Kredītu reģistrā esošās ziņas parasti saņemsi tajā pašā dienā, bet ziņu sagatavošana var aizņemt arī ilgāku laiku – reģistra noteikumos tam paredzētas piecas darbadienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Šis pakalpojums ir bezmaksas.

 

Noderīgas saites:

Kredītu reģists: http://www.bank.lv/par-latvijas-banku/kreditu-registrs

Finanšu pakalpojumu klientu skola. http://www.klientuskola.lv/lv/

Finanšu un kapitāla tirgus komisija. www.fktk.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrswww.ptac.gov.lv

Latvijas Banka www.bank.lv

Latvijas komercbanku asociācija http://www.bankasoc.lv/lv/