• Paternitātes atzīšana, apstrīdēšana
 • Bērna aizgādība (aizgādības nodibināšana, aizgādības atņemšana)
 • Tikšanās ar bērnu (saskarsmes tiesība)
 • Alimenti (uzturlīdzekļu piedziņa)
 • Adopcija

Strīdi, kas saistīti ar bērna izcelšanos, aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem visupirms ir risināmi sarunu ceļā. Lai aiztaupītu emocionālus pārdzīvojumus vecākiem un galvenais – bērniem, EIRO TEMĪDA kvalificēti juristi palīdzēs nodrošināt taisnīgumu jūsu ģimenē.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Piedāvājam pārstāvību lietās par bērna izcelšanos (paternitātes konstatēšana, noteikšana, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana tiesā), strīdu risināšanā par bērna aizgādību, visu nepieciešamo dokumentu sastādīšanā tiesai, bāriņtiesai. Sastādām vienošanās vecāku starpā par visiem jautājumiem, saistītiem ar bērnu – aizgādības un saskarsmes tiesību īstenošanu, uzturlīdzekļu (alimentu) samaksas kārtību, apmēru. Piedāvājam palīdzību adopcijas procesā.

Svarīgi:

 • Paternitātes pieņēmumu bērna māte, mātes vīrs var apstrīdēt divu gadu laikā no dienas, kad viņa/š uzzināja, ka bērns nav cēlies no viņa/s.
 • Bērns paterinātes pieņēmumu var apstrīdēt divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas.
 • Ja bērna tēvs ir atzinis paternitāti zinot, ka bērns nav viņa bioloģiskais bērns, paternitāti apstrīdēt nav iespējams.
 • Kopā dzīvojoši vecāki aizgādību īsteno kopīgi. Ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība turpinās. Bērna aprūpi un uzraudzību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Jautājumos, kas var būtiski ietekmēt bērna attīstību, vecāki lēmumu pieņem kopīgi. Vecāku domstarpības izšķir bāriņtiesa, ja likumā nav noteikts citādi.
 • Vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt.
 • Vecākiem ir pienākums nodrošināt bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa. Respektīvi, nav svarīgi vai strādājat zemi atalgotu darbu vai nestrādājat vispār – uzturlīdzekļi noteiktā apmērā ir jāmaksā obligāti.
 • Minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai  ir 25 % apmērā no Latvijā tai laikā noteiktās minimālās mēnešalgas (šobrīd 320 euro), tātad 80 euro.Taču bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 30 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, tātad 96 eiro.

 

Noderīgas saites:

LR Labklājības Ministrija. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija – http://www.bti.gov.lv/lat/

Uzturlīdzekļu garantiju fonds – http://www.ugf.gov.lv/lat/

Trīspusēja paternitātes atzīšana. Skaidrojums. http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=253619